Wetgeving schijnzelfstandigen

Het parlement keurde een wet goed om schijnzelfstandigen beter te kunnen detecteren.

De wet voorziet in 9 criteria die bepalend zijn voor schijnzelfstandigheid.

Voorlopig zijn ze alleen van toepassing op de volgende sectoren.

Bouw

Niet alleen de bouwactiviteiten die onder het paritair comité 124 vallen, worden door de wet geviseerd. Het gaat om alle werken in onroerende staat (zoals bepaald in de btw-wetgeving).

 1. Het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed of een deel ervan.
 2. De levering met plaatsing van een onroerend goed dat door die plaatsing een onroerend karakter krijgt.
 3. De levering (met plaatsing) van
  • Centrale verwarming en airco
  • Sanitaire installaties
  • Elektrische installaties
  • Belinstallaties, alarmtoestellen en huistelefoons
  • Kasten en keukens
  • Luiken en rolluiken aan de buitenkant van gebouwen
  • Wandbekleding en vloerbekleding

De wetgeving is ook van toepassing op het herstellen, onderhouden en reinigen van de hierboven vermelde goederen.

Bewaking

Onder bewaking of toezicht, verstaat de wetgever het permanent, tijdelijk of occasioneel verrichten van prestaties zoals preventie, actieve prestaties, prestaties ter plaatse of op afstand, met of zonder technische middelen, met betrekking tot personen, roerende of onroerende goederen, plaatsen of evenementen.

Zo wordt monitoring, preventief toezicht of toezicht op afstand van personen, goederen en/of installaties, met of zonder behulp van technologische middelen, ook beschouwd als bewakings- of toezichtsactiviteiten.

Alsook alle ondernemingen die waarden (zoals geldtransport) of daarmee gelijkgestelde documenten vervoeren, behandelen of begeleiden en de ondernemingen die bewaking of toezicht uitoefenen voor het Belgisch leger of buitenlandse strijdkrachten.

Schoonmaak

De volgende activiteiten werden opgenomen in de wetgeving voor schijnzelfstandigen

 • Binnen- of buitenschoonmaak van roerende of onroerende goederen en installaties
 • Reinigen van rollend materieel en het vegen van schoorstenen
 • Verwijderen van graffiti
 • Ontsmetten van roerende of onroerende goederen
 • Verdelgen van ratten of ander ongedierte
 • Uitbaten van zwembaden (uitgezonderd aanpalende horecagelegenheden)
 • Uitbating van afvalverbrandingsinstallaties
 • Uitbating van stortplaatsen (met uitzondering van het transport van containers)
 • Uitbating van voor particulieren toegankelijke containerparken (geldt niet voor het transport van containers)
 • Activiteiten m.b.t. het optimaliseren en het in orde of bedrijfsklaar maken of houden van de werkomgeving in ondernemingen, scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en gelijksoortige inrichtingen (behalve wanneer deze activiteiten uitgeoefend worden n.a.v. een verhuis)
 • De ondernemingen die hoofdzakelijk of met een duidelijk onderscheiden groep arbeiders, al dan niet gesorteerd afval, huis aan huis ophalen (inclusief het in ontvangst nemen, het laden en het wegbrengen), vallen ook onder de schijnzelfstandigen wet.

Onder huis-aan-huisophaling verstaat men een activiteit die uitgevoerd wordt volgens een bepaalde frequentie, vastgelegd in een kalender door de staat, een provincie, een gemeente of een hieraan verbonden dienst. Dus geen ophaling op verzoek van particulieren of ondernemingen.

Vervoer

De wet is van toepassing op alles wat te maken heeft met het vervoer van goederen of personen voor rekening van derden.

Freelance

Schijnzelfstandigen treft men ook aan bij freelancers. De wetgeving en de criteria die van toepassing zijn, gelden niet voor hen. Toch verdient het aanbeveling om ze bij gelegenheid af te toetsen aan uw persoonlijke situatie. Ze maken het mogelijk om na te gaan in hoever u werkt als of met schijnzelfstandigen. In geval van twijfel gaat u best een freelance samenwerkingsovereenkomst aan.

U kunt ook overwegen om gebruik te maken van payrolling. Dan hebt u geen last van schijnzelfstandigheid om de eenvoudige reden dat u over geen zelfstandigenstatuut beschikt maar dat van werknemer. Terwijl u toch freelance werk verricht.