Dienstenorganisatie voor zelfstandige professionals

Wij weten wat de zelfstandige professional wil weten en waarnaar men op zoek is.

Hoe wij dat weten?

Omdat we jarenlang freelance aan het werk zijn geweest.

En als wij het niet weten?

Dan vragen we het aan de mensen binnen ons netwerk die het wel kunnen weten.

Zo worden wij de online dienstenorganisatie voor zelfstandige professionals in Vlaanderen.

WETTELIJKE BEPALINGEN

Deze voorwaarden, privacy- en cookie policy zijn van toepassing op deze website.

Het staat ons vrij om ze op gelijk welk ogenblik te veranderen. Als dat het geval is, zijn ze op u van toepassing vanaf uw eerstvolgend bezoek aan deze website.

Vanaf dan wordt verondersteld dat u kennis hebt genomen en dat u akkoord gaat met alle wijzigingen. Vandaar dat we hierbij de datum vermelden van de laatste aanpassing van onze voorwaarden, privacy of cookie policy. Zo kunt u zien of er sinds uw laatste bezoek wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Datum laatste aanpassing

1 oktober 2017

Voorwaarden

Lees deze voorwaarden aandachtig. Ze zijn op u van toepassing.

1. OPZET VAN DE WEBSITE

Wij ondersteunen freelancers en mensen die starten als zelfstandige om als zzp’er in België te werken.

2. TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT

Onze voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker van de website. U verklaart, door uw bezoek aan deze site, kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U verbindt zich ertoe om
• De site te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden
• U als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen
• Geen handelingen te verrichten die ons, op gelijk welke wijze, kunnen schaden
• Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van deze site of op de rechten van derden, onmiddellijk aan ons te melden
• Op geen enkele wijze de toegang en het gebruik tot en van deze site te verstoren
• Uw gegevens, uw software en uw informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s, waaronder het kraken van uw computer, tablet of smartphone te beschermen.

4. CONTENT

4.1. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele inhoud die u op deze website laat plaatsen.

4.2. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onbeschaafde of andere ongepaste of irrelevante content staan wij niet toe.

4.3. Het is niet toegestaan om informatie (zoals bijvoorbeeld telefoonnummers of adressen) van uzelf of van anderen, via deze website publiek te maken in andere zones dan door ons aangegeven. Indien u toch zulke informatie weet te plaatsen, kunnen wij hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

4.4. Het is niet toegestaan om inhoud te laten plaatsen waarbij wordt verwezen of gelinkt naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

4.5. Het is niet toegestaan om inhoud te laten plaatsen met de bedoeling om direct of indirect commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of gebruik te maken van hyperlinks naar websites zonder onze voorafgaande toestemming.

4.6. Het is niet toegestaan om dezelfde inhoud meermaals te laten plaatsen. Content mag m.a.w. slechts 1 keer op deze website geplaatst worden.

4.7. Veelvuldig of overdreven gebruik van hoofdletters is niet toegestaan. Evenals het overdreven gebruik van speciale tekens zoals smileys.

4.8. U zult andere gebruikers respecteren. Scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende zinnen zijn uit den boze. Evenals het laten plaatsen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie over personen. Met andere woorden: u probeert niets of niemand bewust of opzettelijk in een slecht daglicht te plaatsen.

4.9. Om misbruik te voorkomen, wordt alle content gemodereerd voor publicatie. Indien inhoud ongewenst, ongepast of als ongeoorloofd wordt beschouwd of op enige wijze deze voorwaarden of een geldende wettelijke bepaling niet naleeft (of voor een andere reden naar eigen interpretatie en goeddunken), kunnen wij eenzijdig beslissen om de betreffende inhoud aan te passen dan wel niet te publiceren.

5. INFORMATIE

5.1. De informatie op deze website, is louter informatief. Ze kan geen advies van een professionele dienstverlener vervangen. U erkent dat de informatie die u ter beschikking wordt gesteld niet volledig is, nog exhaustief en dat de informatie geen concreet, op maat gemaakt advies betreft. Daarvoor moet u een professionele dienstverlener raadplegen.

5.2. Wij garanderen geen resultaat op basis van beslissingen genomen na het lezen van de informatie op deze website, noch staan wij in voor de gevolgen hiervan.

5.3. Wij dragen er zorg voor dat de informatie van deze site steeds bijgewerkt wordt in functie van de actualiteit d.w.z. dat de informatie steeds up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat dit altijd en overal het geval is. U erkent bijgevolg dat wij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de inhoud van deze site en u aanvaardt dat het gebruik van de informatie op eigen risico en aansprakelijkheid gebeurt.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van deze site. De inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van deze inhoud, ongeacht of deze correct of incorrect blijkt, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het verspreiden ervan.

6.2. Wij modereren alle inhoud. Desondanks benadrukken wij dat we niet aansprakelijk zijn voor de inhoud. Content wordt u ter beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van deze inhoud, ongeacht of deze correct of incorrect blijkt, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het verspreiden ervan.

6.3. Wij garanderen niet dat de inhoud op deze site vrij is van inbreuken op de rechten van derden, noch dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor de inhoud die niet correct zou blijken te zijn of die in strijd zou blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden.

6.4. Indien u de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dient u ons hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen. De site bevat een contactpagina waarop u terecht kunt voor een melding of een klacht met betrekking tot zaken die tegen deze voorwaarden indruisen.

6.5. Enkel de auteur van de inhoud van de informatie, is verantwoordelijk voor de inhoud en de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen.

6.6. We stellen alles in het werk om permanent toegang tot deze site te verlenen. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodiek onderhoud-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we geen 100% ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in het werk om hieraan binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan een dienst via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming vanwege ons.

6.7. De websites waarnaar wij linken, worden niet noodzakelijk door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates eigen aan dergelijke sites. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om hieraan binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze website. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door hen worden geplaatst of die zij aan ons overmaken om hier te worden geplaatst, onherroepelijk aan ons over. U verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm, het geheel van elementen waaruit deze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen, de illustraties, de grafieken, de videofilms, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van deze site.

8. ALGEMENE BEPALING

Deze voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Limburg zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, die u aanvaardt door deze website te gebruiken.

Privacy policy

Lees deze privacy policy aandachtig. Hij is op u van toepassing.

1. ALGEMEEN

Wij leven de Wet van 8 december 1992 na tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

De gegevens die u ons meedeelt bij het gebruik van deze website
De gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van deze website aan de hand van eventuele cookies

3. DOELEINDEN VOOR VERWERKING

3.1. Wij verzamelen persoonsgegevens om u algemeen

beter kennis te laten maken met bepaalde diensten
actuele starters- of andere informatie te verschaffen
bezoekersstatistieken – steeds anoniem – te verzamelen
de techniek en de administratie van deze site te beheren

3.2. Met betrekking tot specifieke marketingdoeleinden, behandelen wij uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en delen hen nooit mee aan derden. Hiervoor vragen wij in alle gevallen eerst expliciet uw toestemming. Deze eventuele toestemming kunt u op elk moment intrekken zonder vermelding van enige reden.

3.3. Op verzoek kunnen wij uw gegevens aan politie of rechtbanken overmaken. Dit zal maar het geval zijn bij ernstige overtredingen en voor zover een overheidsorgaan hier uitdrukkelijk om verzoekt.

4. BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de duur die nodig is om de eerder beschreven doelstellingen te realiseren.

5. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

U hebt steeds het recht om op gelijk welk ogenblik (gratis) uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten wijzigen. Stuur hiervoor een bericht via het contactformulier op deze website. Na ontvangst vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart. Zo kunnen we verifiëren dat het om uw persoon gaat.

U bent niet verplicht om aan ons persoonsgegevens mee te delen. Als u dat niet doet, kunnen bepaalde functies niet naar behoren werken of kunnen bepaalde handelingen niet uitgevoerd worden.

6. RECHT VAN VERZET

U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maak hiervoor uw verzet kenbaar via het contactformulier op deze website zodat wij ermee rekening kunnen houden. U kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor de opvolging en behandeling van berichten die u achterlaat.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens, te voorkomen. We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. Het is bijgevolg van belang dat u de nodige veiligheidsvoorschriften naleeft, waaronder het niet verlenen van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden.

U bent als enige verantwoordelijk voor een bezoek aan deze website vanaf uw computer of IP-adres. Deze site kan links, hyperlinks of referenties naar andere sites bevatten die wij niet controleren en beheren en waarop deze privacy policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke sites en ook niet voor de informatie, producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus steeds aandachtig de privacy policy en eventuele voorwaarden van websites die u bezoekt.

8. ALGEMENE BEPALING

Deze voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Limburg zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, die u aanvaardt door deze website te gebruiken.

Cookie policy

Lees deze cookie policy aandachtig. Hij is op u van toepassing.

Deze website gebruikt cookies om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de site. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring en dienstverlening te kunnen aanbieden. Het laat ons eveneens toe om de site te optimaliseren.

Cookies laten NIET toe om systematisch gegevens te verzamelen die u kunnen identificeren. Zij helpen alleen om de werking van Freelance Vlaanderen te verbeteren en om inzicht te bekomen in interesses van bezoekers.

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een bestandje dat verstuurd wordt door onze server naar uw apparaat. Tenzij u de instellingen van uw browser zodanig hebt ingesteld dat die geen cookies aanvaardt (*).

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

  • First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een site die u op dat ogenblik bezoekt.
  • Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere site dan die u bezoekt (bijvoorbeeld cookies geplaatst door Google, Twitter of Facebook).
  • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat een website naar behoren functioneert (bijvoorbeeld cookies voor log-in of registratie en taalvoorkeuren).
  • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de site. Zij laten toe om na te gaan welke webpagina’s u bezoekt en waar uw computer gelokaliseerd is.
  • Cookies met sociale doeleinden maken het u mogelijk om de inhoud van de bezochte site rechtstreeks te delen via sociale media.
  • Cookies met targeting laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd waardoor advertenties hierop afgestemd worden.
  • Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke reclameboodschappen aan u getoond worden.
  • Permanente cookies zijn cookies met een bepaalde duur. Ze worden geactiveerd telkens u een site bezoekt en dienen voor statistische doeleinden.
  • Sessie cookies zijn cookies die toelaten om handelingen te vereenvoudigen en te linken. Zij verdwijnen van zodra u uw browser sluit.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik hiervan.

(*) U kunt cookies blokkeren door de browserinstelling van uw computer, tablet of smartphone aan te passen zodat die cookies weigert. Meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies vindt u op http://www.aboutcookies.org/