Btw-vrijstelling kleine onderneming

De grens voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen ligt op 25 000 euro.

Wie wordt als kleine onderneming beschouwd?

Ieder (klein) bedrijf of zelfstandige wiens omzet – per jaar – niet meer bedraagt dan 25.000 euro.

Bij een kleine onderneming speelt het statuut of de ondernemingsvorm geen rol. Het maakt dus geen verschil of u een vennootschap of eenmanszaak bent en ook niet of u in hoofd- dan wel in bijberoep onderneemt.

Voordelen vrijstellingsregeling btw?

Een freelancer, een zelfstandige of een onderneming die van het vrijstellingsregime wil genieten, heeft geen uitstaans met de btw.

Concreet betekent dit dat u geen btw mag aanrekenen, geen btw-aangiften hoeft in te dienen en geen btw-boekhouding moet voeren. Het gebruik van een facturatieprogramma volstaat ter vervanging van het factuurboek.

Dat geldt ook voor een zelfgemaakt factuurboek en facturen die u manueel uitschrijft of opstelt in Excel – voorbeeld factuur.

Nadelen vrijstelling btw?

Ingeval van btw-vrijstelling, mag u uw klanten geen belasting over toegevoegde waarde aanrekenen. Daar staat tegenover dat men bij de vrijstellingsregeling de op de ontvangen factuur vermelde belasting, niet mag aftrekken.

Drempel van 25 000 euro bepalen?

Het omzetcijfer is gelimiteerd tot 25 000 euro per kalenderjaar.

Wat ingeval het niet om een volledig kalenderjaar gaat?

Dan moet u de maximumomzet als volgt herberekenen.

25 000 euro x het aantal resterende dagen / 365

Voorbeeld

U start op 1 juni. Dat betekent nog 214 dagen tot 31 december (voor zover geen schrikkeljaar). De herberekening doet zich dan voor als volgt.

25 000 x 214 / 365 = 14 658 euro in aanmerking te nemen als maximumomzet.

Verplichtingen bij de btw-vrijstelling?

Bedrijven die van het vrijstellingsregime genieten, moeten de volgende verplichting naleven.

Facturen uitreiken volgens dezelfde regels als voor belastingplichtigen – weliswaar zonder belasting in rekening te brengen – en op hun factuur volgende vermelding aanbrengen.

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.

DOEN of NIET DOEN?

Voor startende zelfstandigen en bijberoepers lijkt de keuze snel gemaakt. Dat geldt ook voor de freelancer met een bescheiden uurtarief en zelfstandige professionals die zelf boekhouding doen.

Hoewel u dan nog met een aantal elementen rekening moet houden.

De regeling voor kleine ondernemingen heft een groot gedeelte op van de fiscale en administratieve verplichtingen eigen aan belastingplichtigen. Daar staat tegenover dat u geen aftrek geniet. Ook niet bij (grote) investeringen. Dat is een eerste inschatting die u juist moet proberen te maken.

Een tweede inschatting is uw omzet – zeker het eerste jaar – om te oordelen of u in aanmerking komt voor de vrijstellingsregeling.

Een laatste element betreft de evolutie van uw zaak. Met vrijstelling bent u 21% goedkoper dan een “reguliere” zelfstandige. Als uw omzet groeit en u niet langer voor een vrijstelling in aanmerking komt, wordt u voor de klant 21% duurder. Dit kan klanten kosten. Weliswaar alleen als uw cliĆ«nteel uit particulieren bestaat. In een B2B omgeving speelt deze overweging nauwelijks omwille van de btw-aftrek door uw klanten of opdrachtgevers.

Verder is het goed om na te gaan op welke wijze u uw boekhouding gaat voeren. Afhankelijk van uw keuze kan een boekhouder of accountant (te) duur uitvallen. In dat geval valt het te overwegen om zelf aan de slag te gaan met een (gratis) boekhoudprogramma of online boekhouden.